Kancelaria parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA

 

W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów:
Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych.
Sprawy związane z pogrzebem można załatwić każdego dnia.


+ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
+ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
+ SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
+ POGRZEB KATOLICKISakrament Chrztu Świętego

"Ja Ciebie chrzczę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"

1. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed datą uroczystości.
2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
- Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- Akt zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego), jeśli miał miejsce w innej parafii.
- Rodzice chrzestni Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- ukończył 16 lat i przyjął Sakrament Bierzmowania;
- ukończył, względnie kończy, katechezę w zakresie szkoły średniej;
- w przypadku małżonków - żyje w związku kościelnym (konkordatowym);
- przedłoży zaświadczenie z własnej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się, do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy świętej chrzcielnej.


Sakrament Małżeństwa

"W małżeństwie sakramentalnym, małżonkowie zobowiązują się do wzajemnego okazywania sobie i do głoszenia światu głębokiej i nieprzemijającej miłości, jaką Chrystus darzy Kościół" ( Jan Paweł II, Jubileusz Rodzin, 15 października 2000)

1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.
2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego: - dowody osobiste; - świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli chrzest był w innej parafii) i adnotację o stanie wolnym kandydatów; - świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego; - trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania);
3. Zaświadczenie o udziale w konferencji dla narzeczonych.
4. Zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej.
5. Narzeczeni, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. Katechumenatu. Jest to 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii.
6. Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej. Powyższe wymagania dla pragnących udzielić sobie sakrament małżeństwa wynikają z przepisów Prawa Kościelnego i Prawa Cywilnego naszego kraju.


Sakrament Namaszczenia Chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone". List św. Jakuba 5, 14 - 15

1. Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się wiernym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Nie odkładamy tego Sakramentu świętego na ostatnią chwilę życia.
2. W przypadku nagłego niebezpieczeństwa utraty życia można o każdej porze prosić o przybycie kapłana -
tel. 75     7221989.
3. Chorym przebywającym w szpitalu, Sakramentów świętych udziela tylko ksiądz kapelan szpitala.
4. Chorych przebywających w domu, kapłan odwiedza z Sakramentami świętymi w I Sobotę miesiąca.
5. Nazwiska i adresy chorych należy zgłosić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
6. W domu należy przygotować: biały obrus, krzyż i świece. Wypada, aby domownicy obecni w domu, uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Sakramentu Namaszczenia.


Pogrzeb katolicki

Przyjmujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej.

Należy przynieść ze sobą:
1. Odpis aktu zgonu z USC.
2. Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
3. Informację z zakładu pogrzebowego lub biura cmentarza.

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery